COLOMBIA, February 2015

Mimoides xeniades
Protesilaus molops
(got to be some doubt)
Protesilaus earis
identified by very small size of band 4 (counting from the body)
Dismorphia zathoe
Dismorphia lelex
Leucidia brephos
Eurema albula
Catasticta prioneris
Catasticta prioneris
Archonias brassolis
Leodonta dysoni
Leodonta zenobina
Leptophobia tovaria
Leptophobia caesia
Leptophobia caesia
Female, Montezuma, Tatama National Park
Melete leucadia
Patricia dercyllidas
Patricia dercyllidas
Olyras crathis
Tithorea harmonia
Mechanitis polymnia veritabilis
Scada zibia zibiz
Dryadula phaetusa
Dryadula phaetusa
Agraulis vanillae
Agraulis vanillae
Dryas iulia
Dryas iulia
Eueides aliphera
Heliconius numata silvana
Heliconius pardalinus
Heliconius hecale
Heliconius hecuba
Morpho helenor
Chlosyne poecile
Eresia ithomioides anomala
Mazia amazonica
Reserva Playa Guio, San Jose de Guaviare, 1 February
Marpesia chiron
Marpesia crethon
Marpesia orsilochus
Marpesia merops
Marpesia berania
Marpesia berania
Tigridia acesta
Tigridia acesta
Pyrrhogyra amphiro
Pyrrhogyra edocla
Panacea prola
Panacea procilla
Epiphile epimenes
Show More